Адреса:

Тодор Александров, 165  P.O. Box 101,
1000 Skopje
Р. Северна Македонија


За сите прашања поврзани со Мислењата за проектиран и изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, Ве молиме контактирајте не на:

Е-mail (МСЗ): msz@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Е-mail (Останато) : institut@pluto.iziis.ukim.edu.mk

Телефон: +389 2 3107 701 (централа ИЗИИС)
Телефон: +389 2 3107 741 (за прашања поврзани со МСЗ)
Телефон: +389 2 3107 730 (за прашања поврзани со финансии за МСЗ)

Телефонските линии за прашања поврзани со МСЗ ќе бидат достапни секој работен ден, во периодот од 12:00-14:00 h.