КАЛКУЛАТОР ЗА ВИСОКОГРАДБА
Категорија на објект
КатегоријаОпис
IЗгради со простории предвидени за поголеми собири на луѓе (биоскопски сали; театри; фискултурни, изложбени и слични сали); факултети; училишта; здравствени објекти; згради на противпожарна служба, објекти на врски што не се' распоредени во претходната категорија (ПТТ, РТВ и други); индустриски згради со скапоцена опрема; сите енергетски објекти со инсталирана моќ до 10 MW; згради што содржат предмети од ретка културна и уметничка вредност и други згради во кои се вршат активности од посебен интерес за општествено-политичката заедница.
IIСтанбени згради; хотели; ресторани; јавни згради што не се распоредени во прва категорија; индустриски згради што не се распоредени во прва категорија
IIIПомошно-производствени згради; агротехнички објекти
IVПривремени објекти чие рушење не може да го загрози човечкиот живот
вонОбјекти на високоградба во склоп на технолошките решенија на нуклеарни електроцеитрали; објекти за транспорт и складирање на запаливи течности и гас; складови на токсични материјали; енергетски објекти со инсталирана моќ над 10 MW; индустриски оџаци; позначајни објекти на врски и телекомуникации, високи згради над 25 ката, како и други објекти на високоградба од чија исправност зависи функционирањето на други техничко-технолошки системи, чии растројства можат да предизвикаат катастрофални последици, односно да и причинат големи материјални штети на пошироката општествена заедница -
     
Конструктивни единици (КЕ)
Број на КЕ Сложеност на основна конструкција Материјал од кој е составен о.к.с.  
1
 
Катови во конструктивна единица
Тип на кат Висина на кат Бруто површина