Ја заборавив лозинката >>
ИНФОРМАЦИЈА
- Успешно поднесените Барања се архивираат во работните денови во периодот од 08:00 – 15:00 часот. Барањата кои се електронски поднесени во неработните денови или вон работното време се архивираат првиот следен работен ден. Роковите по Барањата се смеетаат од денот кога е архивирано Барањето.
ЗА НОВО БАРАЊЕ