Ја заборавив лозинката >>
ИНФОРМАЦИЈА
- Успешно поднесените Барања се архивираат во работните денови во периодот од 08:00 – 15:00 часот. Барањата кои се електронски поднесени во неработните денови или вон работното време се архивираат првиот следен работен ден. Роковите по Барањата се смеетаат од денот кога е архивирано Барањето.
Почитувани,
Ве информираме дека во периодот од 25.12.2016 год. до 5.1.2017 год. поради надградба на Информациониот систем е-мислење за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита ќе биде затворен за аплицирање на нови предмети, корекции и барања за МИС-1 и МИС-2.

Ви благодариме на разбирањето.

Со почит,
УКИМ-ИЗИИС
ЗА НОВО БАРАЊЕ