Ја заборавив лозинката >>
ИНФОРМАЦИЈА
- Успешно поднесените Барања се архивираат во работните денови во периодот од 08:00 – 15:00 часот. Барањата кои се електронски поднесени во неработните денови или вон работното време се архивираат првиот следен работен ден. Роковите по Барањата се смеетаат од денот кога е архивирано Барањето.
СООПШТЕНИЕ
Почитувани,

Електронскиот систем за апликација ќе биде целосно непристапен во периодот од 28.12.2015 - 07.01.2015 година заради редовно годишно оддржување. Системот ќе биде во редовна функција започнувајќи од 08.01.2016 година.

Со почит,
УКИМ-ИЗИИС
30.11.2015
ЗА НОВО БАРАЊЕ